eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyFirmaZamówienia publiczne › Warunek średnio rocznego zatrudnienia min. 30 osób


2015-04-27 09:37 autor: Nickname

4 321 odsłon

Warunek średnio rocznego zatrudnienia min. 30 osób

Jak należy rozumieć spełnienie warunku średnio rocznego zatrudnienia min. 30 osób w okresie ostatnich 3 lat, jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu przetargowym?

Czy zatrudnienie musi być wyłącznie na podstawie umowy o pracę? Czy wlicza się również zawarte z pracownikami umowy cywilnoprawne lub czy wlicza się pracowników współpracujących na zasadzie samozatrudnienia?

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2015-04-27 21:40 autor odpowiedzi: Konrad Różowicz

  Warunek średniego rozcznego zatrudnienia nie został wprost dookreślony w ustawie Pzp. W tym zakresie należy przywołać rozważania KIO, sygn. KIO 1279/13:

  (…) Odwołujący zakwestionował opis warunku udziału w postępowaniu wprowadzony przez Zamawiającego w SIWZ w pkt 5.3 ppkt b) SIWZ, który znajduje swoje odzwierciedlenie - co do dokumentów żądanych na potwierdzenie spełniania warunku - w § 1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów) dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokument mogą być składane (Dz. U. poz. 231), mającego zastosowanie do niniejszego postępowania o zamówienie publiczne. W świetle tej regulacji Zamawiający może żądać od wykonawców oświadczenia na temat wielkości średnio rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w określonym czasie. Użyte tam pojęcie „zatrudnienia” nie występuje z określeniem „na podstawie stosunku pracy”. Warto również przywołać tutaj art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym o zamówienie może ubiegać się wykonawca dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przepis posługuje się w tym zakresie pojęciem: „dysponowanie” potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  Przepis ten nie wskazuje zatem na obowiązek wykazywania się przez wykonawców określonymi osobami jedynie w oparciu o stosunek pracy. Jakkolwiek stosunek zatrudnienia w oparciu o przepisy Kodeksu pracy chroni w sposób najlepszy prawa pracownicze Izba w tym zakresie nie jest uprawniona do oceny tych kwestii pod kątem zasady słuszności, czy jakichkolwiek względów społecznych. (…).

  W razie wątpliwości co do zapisu SIWZ warto wystosować stosowny wniosek o wyjaśnienie. Zgodnie bowiem z Pzp jednym z obowiązków zamawiającego jest jak najbardziej jasne i dokładne sformułowanie treści SIWZ. Jak bowiem podkreśla się w orzecznictwie, do interpretacji postanowień SIWZ stosuje się art. 65 § 1 kodeksu cywilnego, a zatem interpretacji należy dokonywać kierując się przede wszystkim jej bezpośrednim brzmieniem i najbardziej prawdopodobnym rozumieniem przez ogół odbiorców (wyrok KIO z dnia 14 stycznia 2010 r., sygn. KIO/UZP 1648/09). W przypadku powzięcia przez wykonawców wątpliwości co do znaczenia postanowień SIWZ ustawodawca w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp daje im prawo zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie jej treści. Zamawiający ma natomiast obowiązek takich wyjaśnień udzielić. Jak wskazuje KIO w wyroku z dnia 7 kwietnia 2010 r. (sygn. KIO/UZP 434/10) „ze względu na to, że wyjaśnienia niejednokrotnie wpływają na podjęcie decyzji o składaniu oferty bądź na jej zawartość wskazane jest udzielanie precyzyjnych wyjaśnień, rzeczywiście wskazujących wolę zamawiającego wyrażoną w danym zapisie specyfikacji oraz udzielanie ich niezwłocznie.” 

  Jak słusznie podkreśla się w doktrynie przepis ten pozwala jedynie na wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią SIWZ, nie można więc na jego podstawie domagać się wprowadzenia zmian do specyfikacji, czy też zadawać zamawiającemu pytania związane wprawdzie z postępowaniem, ale niebędące przedmiotem SIWZ.

  W zakresie terminu zob.:

  Oceń odpowiedź 0 3

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • Maria7919

  Dodano 2014-12-13 01:09 przez Maria7919

  KRS wystawiony wcześniej niż wymagane 6 miesięcy

  Witam,proszę o pomoc w ocenie sytuacji. W przetargu nieograniczonym złożono 3 oferty. W jednej z nich oferta nie została trwale zespolona, źle ponumerowana - numeracja występuje tylko na załącznikach dotyczących szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia a KRS został wystawiony z datą 09.06.2014 (otw...

 • jadacho

  Dodano 2014-03-18 20:10 przez jadacho

  Spełnianie warunków udziału w zamówieniach publicznych przez nowo założoną firmę

  Witam,
  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. m.in. posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający wymaga na potwierdze...

 • Marek Borkowski

  Dodano 2014-01-23 15:41 przez Marek Borkowski

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego

  Proszę o pomoc w rozstrzygnięciu sporu dotyczącego przetargu.
  W specyfikacji, jako jednym z założeń wykonawca musiał wykazać iż w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał/wykonuje co najmniej 2 usłu...

 • nemoz

  Dodano 2018-01-04 11:39 przez nemoz

  Zatrzymanie wadium

  Pytanie dotyczy wadium.Brałem udział w przetargu, wpłaciłem wadium, złożyłem dokumenty.Po ocenie wstępnej zgodnie z zapisem w SIWZ zamawiający wezwał wszystkich biorących udział w postępowaniu o przedstawienie dodatkowych dokumentów, m.in. zaświadczenia z KRK, ZUS i US. Przesłałem wszystkie dodatkow...

 • zgm-77

  Dodano 2016-01-29 21:58 przez zgm-77

  Czy dokument wystawiony 31.12.2015 r. jest ważny w przetargu?

  W dniu 05.01.2016 r. w związku z art. 26 ust 3 w/w ustawy (prawo zamówień publicznych) zamawiający skierował do wykonawcy pismo z prośbą o uzupełnienie aktualnej informacji z krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem termi...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Zamówienia publiczne

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania