eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPoradyFirmaZamówienia publiczne › KRS wystawiony wcześniej niż wymagane 6 miesięcy


2014-12-13 01:09 autor: Maria7919

3 854 odsłon

KRS wystawiony wcześniej niż wymagane 6 miesięcy

Witam,

proszę o pomoc w ocenie sytuacji. W przetargu nieograniczonym złożono 3 oferty. W jednej z nich oferta nie została trwale zespolona, źle ponumerowana - numeracja występuje tylko na załącznikach dotyczących szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia a KRS został wystawiony z datą 09.06.2014 (otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.12.2014 r.).

Oferta nie zostanie przyjęta ze względu na wyższą cenę w porównaniu do pozostałych ofert (kryterium cena 100%). Czy należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu? Jeżeli tego nie dokona, jak potraktować daną ofertę?

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2014-12-14 00:43 autor odpowiedzi: Specjalista ds. Zamówień Publicznych

  Jeśłi stan oferty jest zgodny z powyższym opisem to nalezy ją odrzucić jako nie zgodną z SIWZ. Uzupełnienia dokumentów wg PZP nie nalezy traktowac jako ich ich "wymiany" przez składającego ofertę na właściwe.

  Tomasz Kołodziejski Specjalista ds. Zamówień Publicznych e-mail: upzptk@gmail.com gg: 39356560 mobile: +48 726 844 288

  Oceń odpowiedź 2 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2015-03-02 13:08 autor odpowiedzi: Konrad Różowicz

  Okoliczność braku trwałego zespolona, zlego ponumerowana stron itd. nie może być okolicznością skutkującą odrzuceniem ofert a to chociażby ze względu na zamknięty katalog przesłanek umożliwiajacych eliminację oferty z postępowania.

  Ustawodawca daje zamawiający możliwość wymogu KRS-u w rozporządzeniu Prezesa Rady ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów Poz. 231 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w § 3. 1. jest zawarte, że w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać dokumentów określonych w tym rozporządzeniu. Właśnie w pkt. 2) ustawodawca określa dokument - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  W związku z celem jaki spełnia KRS w postępowaniu przetargowym, jeżeli wykonawca nie dostarczy odpisu KRS należy go wezwać do uzupełnienia dokumentu, a w przypadku bezskuteczności czynności należy wykluczyć wykonawcę (a nie odrzucić ofertę- choć wykluczenie wykonawcy skutkuje uznaniem oferty za odrzuconą). Jeżeli wykonawca złożył KRS niezgodny z wymogami Rozporządzenia należy wezwać go do uzupełniania dokumentu a w przypadku braku dokonania tej czynności wykluczyć wykonawcę.

  Oferta nie zostanie przyjęta ze względu na wyższą cenę w porównaniu do pozostałych ofert (kryterium cena 100%). Czy należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu? Jeżeli tego nie dokona, jak potraktować daną ofertę?

  Oceń odpowiedź 0 3

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • Syliwa 123

  Dodano 2017-09-26 13:03 przez Syliwa 123

  Zmiana cen po wygranym przetargu i podpisaniu umowy

  Witam,proszę o pomoc w analizie poniżej opisanej sytuacji:wykonawca przystąpił do przetargu na odczynniki z ceną x, wygrał przetarg, podpisał umowę
  w niedługim czasie, cena tych samych odczynników znacznie zmalała
  Pytanie: Czy wykonawca ma obowiązek powiadomiać zamawiającego o zmianie cen i musi rea...

 • jadacho

  Dodano 2014-03-18 20:10 przez jadacho

  Spełnianie warunków udziału w zamówieniach publicznych przez nowo założoną firmę

  Witam,
  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. m.in. posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający wymaga na potwierdze...

 • konto usunięte

  Dodano 2014-02-17 18:18 przez konto usunięte

  Zwrot wadium a udział w przetargu

  Zamawiający zwrócił wadium przed upływem czasu związania z ofertą, przed wybraniem najkorzystniejszej oferty, przed ostatecznym rozstrzygnięciem przetargu. Czy mógł tak zrobić?

 • Marek Borkowski

  Dodano 2014-01-23 15:41 przez Marek Borkowski

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego

  Proszę o pomoc w rozstrzygnięciu sporu dotyczącego przetargu.
  W specyfikacji, jako jednym z założeń wykonawca musiał wykazać iż w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał/wykonuje co najmniej 2 usłu...

 • konto usunięte

  Dodano 2013-12-15 23:59 przez konto usunięte

  Czy podmiot zagraniczny może składać oferty przetargowe?

  Witam,
  czy osoba posiadająca zarejestrowaną firmę w Anglii i sprzedająca urządzenia medyczne z Ameryki i Azji może składać oferty w przetargach publicznych w Polsce? Spotkałem się z warunkiem, że musi być to podmiot zarejestrowany w Polsce, ale jest to wg mnie rażące naruszenie zasad swobodnego prze...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Zamówienia publiczne

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania