eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPoradyFirmaKsięgowość / Finanse › Dotacja z PUP


2015-01-05 10:45 autor: bonkanaj

8 868 odsłon

Dotacja z PUP

Czy z otrzymanej z PUP dotacji na utworzenie nowego stanowiska pracy zakupu stanowią koszt i powinny być ujęte w KPiR? Chodzi mi o rzeczy typu wyposażenie poniżej 1500 zł, bo wiem, że środki trwałe nie podlegają ujęciu.

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2015-01-07 06:30 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  Tak - zakupy takie wykazujemy w księdze, niemniej należy pamiętać, że dotacja w części na takie zakupy przeznaczona stanowi przychód podatkowy firmy.

  Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

  Oceń odpowiedź 2 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2015-01-07 09:58 autor odpowiedzi: bonkanaj

  .....dotacje z urzędów pracy rzeczywiście stanowią przychód - poza tymi, które przeznaczone są na zakup albo wytworzenie majątku trwałego. Jednakże nie należy obawiać się opodatkowania - zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy, jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności wskazanych w art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy, są zwolnione z opodatkowania.


  Czy należy to zrozumieć tak.....żę nie ujmę wydatków w kosztach a tym samym nie bedę miała przychodów z tego tytułu ?

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2015-01-07 10:20 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  Prosze zauważyć, że wskazane zwolnienie obejmuje bezrobotnego otwierającego działalność gospodarczą a nie przedsiębiorcę już istniejącego, którzy otrzymał dofinansowanie na utworzenie u siebie nowego stanowiska pracy.

  Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2015-01-07 12:00 autor odpowiedzi: bonkanaj

  To chyba bedzie kompleksowa odpowiedź na moje pytanie, może pomoże innym więc ja zamieszczam.

  Zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządów terytorialnych są wolne od podatku dochodowego. Kwoty udzielonej dotacji nie wykazujemy więc w dochodzie firmy.

  Otóż zakupy dokonane za środki pieniężne pochodzące z dotacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ale nie wszystkie.

  Zakupione wyposażenie, którego wartość nie przekracza kwoty 3.500,00zł, a więc nie zaliczające się do środków trwałych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

  Natomiast zakup wyposażenia przekraczającego kwotę 3.500,00zł, a więc zaliczającego się do środków trwałych nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

  Również odpisy amortyzacyjne z tytułu umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. 

  Kwestia podatku VAT

  O tym czy do kosztów uzyskania przychodów zaliczamy wartość netto czy brutto decyduje fakt, czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Jeżeli podatnikowi przysługuje takie prawo do kosztów zalicza się kwotę netto, a podatek VAT wykazywany jest w deklaracji VAT-7 jako VAT naliczony.

  Jeżeli natomiast podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wówczas do kosztów zalicza się kwotę brutto.

  Oceń odpowiedź 0 3

  skomentuj | odpowiedz

 • 2015-01-08 20:40 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  A Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 12 marca 2013 r., nr ITPB1/415-1324/12/PSZ na to:

  Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

  Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

  Stosownie do treści art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415), Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym.

  Przychodami Funduszu Pracy są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów finansowanych z Funduszu Pracy, o czym stanowi art. 106 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

  W myśl art. 108 ust. 1 pkt 13 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, o których mowa w art. 46.

  Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta z Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

  Stosownie do treści art. 127 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.), dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, ze środków przekazywanych przez jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14. Przepis art. 9 pkt 5, 7 i 14 cyt. ustawy, określa iż, sektor finansów publicznych tworzą agencje wykonawcze, państwowe fundusze celowe oraz inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

  Ze złożonego wniosku wynika, że prowadząc działalność gospodarczą złożył Pan dwa wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 5 bezrobotnych. Otrzymał Pan dofinansowanie do pięciu stanowisk, przy czym do każdego stanowiska wniósł Pan 10% wkładu własnego.

  Po rozliczeniu finansowym z Urzędem Pracy otrzymał Pan zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis oraz, że refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych dokonano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Z wyżej wymienionych środków zakupił Pan środki trwałe oraz wyposażenie (składniki majątku, których wartość nie przekracza 3.500 zł).

  Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczone przepisy stwierdzić należy, że otrzymana przez Pana refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych, jako uzyskana z państwowego funduszu celowego, nie stanowi dotacji otrzymanej z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, co wyklucza zastosowanie zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Z kolei, analizując art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, należy mieć na uwadze, że warunkiem korzystania ze zwolnienia z opodatkowania jest, by dotacja otrzymana została przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych

  We wniosku nie wskazano, by warunki te zostały spełnione. Sam fakt, że środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego nie przesądza o tym, że otrzymana refundacja może być zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy.

  W przedmiotowej sprawie znajduje natomiast zastosowanie ww. art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego, otrzymana przez Pana dotacja w części przeznaczonej na zakup środków trwałych, nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zatem w tej części otrzymana refundacja nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast części otrzymanej kwoty stanowiąca refundację kosztów zakupu wyposażenia, stanowi stosownie do art. 14 ust. 1 ww. ustawy przychód z działalności gospodarczej, nie korzystający - w świetle art. 21 ust. 1 pkt 129 oraz 137 ustawy - ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.

  bonkanaj skomentował/a odpowiedź 2015-01-09 11:39

  Bardzo dziękuję za odpowiedź bo to bardzo trudne zagadnienia...znaczy dla mnie..... Może zadam pytanie raz jeszcze ale bardziej szczegółowo, będę niezmiernie wdzięczna za odpowiedź..... W zaświadczeniu o pomocy de minimis jest napisane, że pomoc spełnia warunki określone w rozporządzeniu Komisji UE nr 1407/2013 z 18.12.2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UEL 352 z 24.12.2013 str. 1) a pomocy publicznej udzielił powiatowy urzad pracy jako jednostka organizacyjna starostwa, w umowie jest napisane, że refundacja przyznana jest ze środków funduszu pracy Proszę pomoc i wyjaśnienie odnośnie strony przychodów i kosztów.

  Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • Verhlase

  Dodano 2017-09-07 12:54 przez Verhlase

  Dofinansowanie z UP. Środki trwałe a wyposażenie

  Witam,żona założyłą firmę. Otrzymała na ten cel 23 k dofinansowania z urzędu pracy, kupiła za to1. Derkę magnetyczną za 17500 zł2. Derkę elektryczną za 2000 zł3. Telefon służbowy za 2800 zł4. Pozostałe drobne sprzęty, w tym umowa o dzieło z osobą fizycznąMoje pytanie brzmi: czy obowiązkiem jest wrzu...

 • magdallena02

  Dodano 2021-12-09 11:49 przez magdallena02

  Dotacja z Urzędu Pracy

  Witam. Moja klientka otrzymała z Urzędu Pracy dotacje na rozpoczęcie działalności na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest ona fryzjerką i prowadzi książkę przychodów i rozchodów. Jest również zwolniona z VAT. Chciałabym się u...

 • pbanan

  Dodano 2016-07-05 18:18 przez pbanan

  Dotacja z urzędu pracy a koszty uzyskania przychodu

  Witam,dostałem niedawno dotację z Urzędu Pracy na założenie działalności gospodarczej. Według umowy z urzędem pracy dotacja ta to dotacja z Funduszu Pracy stanowiąca pomoc de minimis, która jest refundowana z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa...

 • ajass

  Dodano 2013-03-12 17:46 przez ajass

  Dotacja z Urzędu Pracy a zapisy w PKPiR i rozliczenie roczne PIT

  WitamOtrzymałam dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP. Zgodnie z umową nie występowałam o zwrot VAT tak, aby nie zwracać go do PUP. Jestem VAT-owcem, prowadzę działalność na zasadach ogólnych. Wyczytałam, że dotacja stanowi przychód klasyfikowany jako przychód z innych źródeł, które...

 • Bożena34

  Dodano 2016-05-09 22:09 przez Bożena34

  Wpisy w PKPiR a dotacja z UP

  Otrzymałam dotację z UP, część zakupów urządzeń dokonałam przed otwarciem działalności na fakturę VAT imienną między innymi: maszyna do szycia 3000 maszyna do szycia 4000 komputer 2800 aparat 2400  Co powinnam wprowadzić jako środki trwałe, a co w PKPiR jako koszty? Rozumiem, że środki trwałe amor...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Księgowość / Finanse

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania