eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPoradyNieruchomościWynajem › Co jest złego w tej umowie najmu?


2013-03-25 18:31 autor: konto usunięte

6 737 odsłon

Co jest złego w tej umowie najmu?

Od stycznia br. jestem właścicielem mieszkania otrzymanego jako darowiznę od matki. Lokatorka, która wynajmuje to mieszkanie odmawia podpisania ze mną umowy najmu ponieważ treść umowy jej nie odpowiada.

Co w tej sytuacji? Nadmieniam, że do 20 kwietnia mam termin złożenia w Urzędzie Skarbowym oświadczenia o sposobie rozliczania się z podatku, a lokatorka mało, że odmawia podpisania nowej umowy najmu z nowym właścicielem, czyli ze mną, to w dodatku nie zapłaciła czynszu we wskazanej w rachunku kwocie, samodzielnie ją obniżając. Poniżej podaję treść umowy najmu z prośbą o wskazanie, co jest w niej złego: 

 

 UMOWA NAJMU MIESZKANIA

zawarta w dniu 19.02.2013 r pomiędzy:

 

Anną.....

zwanym dalej Wynajmującym

a

Panią ….... Katarzyną

legitymującą się dowodem osobistym Nr …...wydanym przez Prezydenta Miasta ….....

zwanym dalej Najemcą.

 

§ 1.

Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal znajdujący się w …. . na cele mieszkaniowe.

Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu.

 Lokal mieszkalny o pow. 33,63 m² składa się z :

- pokoju - 17,30 m²

- kuchni - 12,30 m²

- przedpokoju - 4,03 m²

 i wyposażony jest w :

- energię elektryczną

- ogrzewanie węglowe (piec)

- zimną wodę wraz z kanalizacją.

Lokal nie posiada łazienki i WC - łazienka i WC o pow. 3,50 m2 znajdują się na korytarzu i są do wspólnego użytku.

Koszty korzystania z wynajmowanych usług ponosi Najemca..

 § 2.

Najemca będzie uiszczał Wynajmującemu miesięcznie opłatę czynszową, na którą składa się :

 1. Czynsz za mieszkanie (wysokość stawki czynszowej umowna) - 150,00 zł.

 2. Fundusz remontowy wg. Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej tj. ( 33,63m² x 2,00 zł. ) . - 67,26 zł.

 3. Fundusz bieżący wg. Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej tj. (33,63m² x 3,50 zł. ). -117,71 zł.

 4. Woda według wskazań wodomierza indywidualnego dla mieszkania.

 5. Abonament za wodomierz gł. - 4,79 zł.

 6. Wywóz nieczystości - 31,04 zł.

 7. Energia (oświetlenie) klatki schodowej

 8. Kominiarz

Czynsz będzie płacony z góry na podstawie odrębnie wystawionego rachunku do 10-go dnia każdego miesiąca na wskazany przez Wynajmującego numer konta bankowego.

 § 3.

W przypadku zmiany okoliczności wpływających na wysokość czynszu oraz innych opłat, Najemca zobowiązuje się uiszczać je według nowych stawek , począwszy od daty tej zmiany.

Wynajmujący może podnieść czynsz najmu po uprzednim zawiadomieniu o tym Najemcy co najmniej 30 dni wcześniej.

 § 4.

Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, wszelkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu.

 § 5.

Najemca zobowiązuje się :

 • utrzymywać wynajmowany lokal z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem, bez prawa podnajmowania,
 • utrzymywać podnajmowany lokal we właściwym stanie sanitarnym,

 • nie naruszać struktury lokalu oraz nie dokonywać bez pisemnej zgody Wynajmującego jakichkolwiek zmian lokalu,

 • utrzymywać w należytym stanie sanitarnym klatkę schodową,

 • ponosić ryzyko wypadków losowych w lokalu, przestrzegać przepisy o ochronie pożarowej,

 • ponosić skutki finansowe za ewentualne zniszczenia w wynajmowanym lokalu mieszkalnym.

 § 6

Najemca dokona we własnym zakresie konserwacji lokalu oraz napraw bieżących.

 § 7.

Umowa zostaje zawarta od dnia 01.03.2013 r na czas określony 12 miesięcy tj. do dnia 29.02.2014r ( z ewentualną możliwością przedłużenia jej na następne okresy ).

Po okresie umowy o ile nie zostanie ona przedłużona przez Wynajmującego, Najemca zwolni zajmowany lokal , opróżni go na własny koszt z wyniesieniem rzeczy stanowiących jego własność. Zwróci Wynajmującemu lokal w stanie niepogorszonym niż w dniu przejęcia lokalu.

 § 8.

Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 § 9.

 1. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należytym czynszem za jeden pełen okres płatności, lub narusza inne postanowienia umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu w terminie 7 dni.

 2. Wynajmujący może wypowiedzieć Najemcy , bez zachowania terminów wypowiedzenia , umowę również wtedy, gdy Najemca przez swoje zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących się w jego sąsiedztwie.

 3. Wynajmujący może też wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli stwierdzi, że Najemca używa wynajęty lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem bądź też dewastuje wynajęty lokal.

 § 10.

Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 § 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 § 12.

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 § 13.

Z dniem 1.03.2013 traci moc Umowa Najmu Lokalu Mieszkalnego zawarta w dniu 11.09.2008 r. oraz wszelkie późniejsze związane z Umową aneksy.

 

…………………….                                                                       ………………………….

WYNAJMUJĄCY                                                                        NAJEMCA

[ porady z tej kategorii ]


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • YPIConsulting

  Dodano 2013-03-13 13:30 przez YPIConsulting

  Umowa najmu a wyposażenie mieszkania. Czy umowa jest wiążąca?

  Podpisałem umowę o najem mieszkania z jego właścicielem. W międzyczasie okazało się, że sprzedaje on całą kamienicę. Z nowym właścicielem doszedłem do porozumienia w sprawie najmu i podpisaliśmy nową umowę o wynajem na czas określony. Wraz z nadejściem czasu jej wygaśnięcia nowy właściciel przypomni...

 • michał M

  Dodano 2016-01-22 12:11 przez michał M

  Opodatkowanie najmu a własność nieruchomości

  Witam serdecznie,mam pytanie - rodzice mają mieszkanie, które wynajmujemy - ja jako ich syn to ogarniam. Pytanie czy ja mogę czerpać z tego przychody i rozliczać się z urzędem skarbowym? Czy to na konto rodziców powinien spływać czynsz z najmu i to oni powinni się rozliczać z urzędem skarbowym?Dodam...

 • misiaczek

  Dodano 2013-12-03 20:08 przez misiaczek

  Wynajem mieszkania a nieuczciwi lokatorzy

  Wynajęłam mieszkanie córki za jej pozwoleniem dla pary. Umowę sporządziłam na siebie, miedzy dziewczyną a mną na rok czasu i okazało się po ok. dwóch miesiącach, że trafiłam na oszustów, gdzie pan z tej pary trafił do wiezienia za kradzież samochodu, gdzie ona razem z nim była złapana przez policję ...

 • Zdzich

  Dodano 2013-03-25 12:58 przez Zdzich

  Wyposażenie mieszkania a koszty uzyskania przychodu

  Dzień dobry,
  Proszę o wyjaśnienie: czy zakupione wyposażenie do mieszkania na 2 tygodnie wcześniej przed zawarciem umowy najmu, może stanowić koszt uzyskania przychodu?

 • koliber70

  Dodano 2011-04-14 23:31 przez koliber70

  Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?

  Czy przy wynajmowaniu mieszkania pomoże coś zabezpieczenie się podpisanym (bez daty), z góry, przez przyszłego najemce wypowiedzenia przez NIEGO umowy najmu?
  Czy może podpisanie umowy na wynajęcie mu jednego pomieszczenia (pokoju) daje jakieś większe szanse na posiadanie w większym "władaniu" swego ...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Wynajem

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania