eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPoradyPrawoPrawo zamówień publicznych › Poprawianie omyłek w ofertach przetargowych


2013-01-23 13:13 autor: konto usunięte

2 295 odsłon

Poprawianie omyłek w ofertach przetargowych

Co do zasady, poprawienie omyłek  w złożonych ofertach przetargowych, nie jest uprawnieniem Zamawiającego, lecz obowiązkiem.

Poprawieniu podlegają (art. 87 ust.2 pkt 1-3 Prawa zamówień publicznych):

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Oczywiste omyłki pisarskie, to takie omyłki, które są łatwo zauważalne, które popełniono w sposób niezamierzony  np. użyto niewłaściwych wyrazów, nastąpiły pomyłki w pisowni.

Oczywista omyłka pisarska jest to nie tylko fizyczne wprowadzenie omyłkowego zapisu w treści oferty, który nasuwa się samoczynnie, przez pierwszy ogląd danego dokumentu. Oczywista omyłka pisarska polega również na pominięciu określonego zapisu, w szczególności przez techniczne, często komputerowe i automatyczne przesunięcie tekstu, czy też pominięcie fragmentu tekstu, który – jak wskazuje kontekst i całość dokumentu – powinien znaleźć się w danym dokumencie (wyrok KIO UZP z 31 marca 2009 r., KIO/UZP 319/09  – mówi Radca Prawny Eliza Krause.

Oczywiste omyłki rachunkowe to błędy wynikające z niewłaściwego przeprowadzenia działań arytmetycznych, w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji (postanowienie SN z 21 czerwca 1967 r., II CZ 48/67). Błąd rachunkowy może wynikać z porównania ceny zawartej w ofercie z ceną zawartą w kosztorysie ofertowym (ślepym), jednakże może się okazać w tym przypadku, że zamawiający powinien wówczas wykorzystać też procedurę wyjaśniania z art. 87 ust. 1 PZP.

Sprostowania oczywistych omyłek pisarskich lub oczywistych błędów rachunkowych nie mogą prowadzić do zmiany oferty.

Pojęcie „innej omyłki” polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie zostało w ustawie PZP zdefiniowane.

Konieczność podjęcia działań przez Zamawiającego  w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP (poprawienie innej omyłki),  jest obligatoryjna, nie ma żadnych wyjątków od tej zasady. Zamawiający musi skorzystać z instytucji poprawienia „innej omyłki”, w razie zaistnienia podstaw faktycznych (tzn. ustalić zasadność poprawy, czy też jej brak), zanim dokona odrzucenia na podstawie przywołanego powyżej przepisu PZP – kontynuuje Radca Prawny Eliza Krause.

Omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP winny mieć taki charakter, by czynności ich poprawy mógł dokonać zamawiający samodzielnie, bez udziału wykonawcy w tej czynności.

W związku z powyższym w doktrynie ugruntowany został pogląd, że (1931/12) „w zakresie możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP decyduje okoliczność, czy czynność ta nie doprowadzi do istotnej zmiany treści oferty. W takim wypadku należy ocenić jej wpływ na treść tej ostatniej, rozmiar i wagę (znaczenie) dla całokształtu oświadczenia woli”.

www.kancelariaek.pl

[ porady z tej kategorii ]


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • robkol

  Dodano 2013-12-11 11:25 przez robkol

  Ujawnienie treści oferty złożonej w przetargu

  W jaki sposób mogę się zwrócić o ujawnienie treści oferty złożonej w przetargu nieograniczonym? Proszę o podpowiedź, na jaki zapis w PZP mam sie powołać w takim wniosku i czy związany jestem terminem jego złożenia?

 • pokrzywka

  Dodano 2013-06-05 11:08 przez pokrzywka

  Czy istnieje możliwość niestosowania UPZP do poszczególnych kategorii artykułów żywnościowych?

  Jestem dyrektorem przedszkola samorządowego. Organizujemy przetargi na dostawy artykułów żywieniowych do stołówki. Wobec braku możliwości dostarczania artykułów przez jednego wykonawcę, zadanie to zostało rozbite na poszczególne kategorie np. warzywa i owoce, mrożonki itp. 
  Czy istnieje możliwość ni...

 • Maria7919

  Dodano 2014-12-13 01:09 przez Maria7919

  KRS wystawiony wcześniej niż wymagane 6 miesięcy

  Witam,proszę o pomoc w ocenie sytuacji. W przetargu nieograniczonym złożono 3 oferty. W jednej z nich oferta nie została trwale zespolona, źle ponumerowana - numeracja występuje tylko na załącznikach dotyczących szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia a KRS został wystawiony z datą 09.06.2014 (otw...

 • konto usunięte

  Dodano 2014-02-17 18:18 przez konto usunięte

  Zwrot wadium a udział w przetargu

  Zamawiający zwrócił wadium przed upływem czasu związania z ofertą, przed wybraniem najkorzystniejszej oferty, przed ostatecznym rozstrzygnięciem przetargu. Czy mógł tak zrobić?

 • Marek Borkowski

  Dodano 2014-01-23 15:41 przez Marek Borkowski

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego

  Proszę o pomoc w rozstrzygnięciu sporu dotyczącego przetargu.
  W specyfikacji, jako jednym z założeń wykonawca musiał wykazać iż w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał/wykonuje co najmniej 2 usłu...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Prawo zamówień publicznych

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania