eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyFirmaKsięgowość / Finanse › Inwentaryzacja i podatek od stanów magazynowych


2013-12-11 18:23 autor: menevagoriel

59 674 odsłon

Inwentaryzacja i podatek od stanów magazynowych

Dzień dobry,

w tym roku (2013) zaczęliśmy prowadzić magazyn. Na koniec grudnia będziemy przeprowadzać inwentaryzację - z czym związane są moje 2 pytania:

1. Jak wygląda podatek od stanów magazynowych? W jaki sposób się go wylicza?

2. Co zrobić z niezgodnościami z inwentaryzacji? Czy jeśli są braki w magazynie, można to sobie wliczyć w koszty?

To będzie nasza pierwsza inwentaryzacją, więc bardzo proszę o pomoc.

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2013-12-12 09:36 autor odpowiedzi: Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice

  Zasadnicze pytanie: Czy chodzi oksięgi handlowe, czy PKPiR

  www.deklar.pl

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2013-12-12 16:42 autor odpowiedzi: menevagoriel

  o KPiR

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2013-12-13 08:44 autor odpowiedzi: Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice

  Wygląda to tak, po spisaniu stanów magazynowych porównujemy stan rzeczywisty ze stanem ewidencyjnym.

  Jeśli wystąpi niedobór mamy obowiązek skorygowania kosztów w PKPiR, należy wyjaśnić powód niedoborów, od tego zależy księgowanie braków

  - jeśli braki powstały mimo rzetelnego prowadzenia magazynu, dołożyliśmy wszelkich statań nie było niezaniedbań, to możemy  braki zaliczyć do KUP
  W PKPiR wyksięgujemy ze znakiem (-) z kolumny 10 i zaksięgujemy ze znakiem (+) do kolumny 13 - nie ma wpływu na rozliczenie podatku

  -jeśli niedobory powstały z naszej winy, bądź osób trzecich (zatrudnieni) nie może być KUP
  W PKPiR wyksięgujemy ze znakiem (-) z kolumny 10 i już nigdzie więcej nie księgujemy -gdyż mogło by to spowodować zaniżenie podstawy opodatkowania
  Niedobory musimy udokumentować wyjaśniając  w protokole strat 

  www.deklar.pl

  Oceń odpowiedź 0 4

  skomentuj | odpowiedz

 • 2013-12-13 10:06 autor odpowiedzi: menevagoriel

  dziękuję za odpowiedź.

  A proszę mi jeszcze naświetlić jak sprawa wygląda z podatkiem od stanów magazynoych. słyszałam że jest coś takiego, a nigdzie nie mogę znaleźć informacji.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2013-12-13 10:35 autor odpowiedzi: Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice

  Pewnie chodzi o to, że na koniec roku rozliczając dochód firmy bieżemy już pod uwagę stany magazynów na początek i na koniec  roku i ta róznica wpływa na rozliczenie dochodu rocznego 
  Podam przykład
   W przypadku przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, ostatnią czynnością w roku podatkowym jest wpisanie do księgi obliczenia dochodu np. według następującego wzoru:

  1) Przychód (kolumna 9)  10'000,00 zł

  2) Wysokość kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym:

  a) wartość spisu z natury na początek roku podatkowego  1'000,00 zł

  b) plus wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów (kolumna 10) 3'000,00zł

  c) plus wydatki na koszty uboczne zakupu (kolumna 11)  1'200,00 zł

  d)  minus wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego 1'400,00 zł

  e) plus kwota pozostałych wydatków (kolumna 15)  300,00 zł

  f) minus wartość wynagrodzeń w naturze ujętych w innych kolumnach księgi 0,00 zł

  Razem koszty uzyskania przychodu  4'100,00 zł

  3) Ustalenie dochodu osiągniętego w roku podatkowym:

  a) przychód (pkt. 1)  10'000,00 zł

  b) minus koszty uzyskania przychodów (pkt. 2)  4'100,00 zł

  Dochód (a-b)  5'900,00 zł

  www.deklar.pl

  Oceń odpowiedź 5 3

  skomentuj | odpowiedz

 • 2014-01-13 10:26 autor odpowiedzi: pimpin11

  To samo pytanie, tylko dotyczące ksiąg rachunkowych, co zrobic ze stanem magazynowym?

   

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2014-01-13 11:14 autor odpowiedzi: Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice

  Również w księgach rachunkowych  stany magazynowe na koniec roku powinne być uzgodnione- stan ewidencyjny powinien być równy spisowi z natury. Myślę, że dobrze opisany jest sposób postępowania w zeszytach rachunkowych Wydawnictwa Gofin.

  proszę preglądnąć

  Rozliczenie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych

   

  1. Termin rozliczenia ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych

  W jakim terminie należy dokonać rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych podczas inwentaryzacji przeprowadzonej na ostatni dzień 2011 r.?

  Jak stanowi art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, termin i częstotliwość inwentaryzacji, określone w art. 26 ust. 1 tej ustawy, uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację składników aktywów - z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości - rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku.

  Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, miały zatem czas do 15 stycznia 2012 r. na zakończenie inwentaryzacji. 
   

  Po dokonaniu wszystkich czynności inwentaryzacyjnych konieczne jest rozliczenie ustalonych różnic inwentaryzacyjnych. Należy pamiętać, iż ostatecznego rozliczenia wyników inwentaryzacji przeprowadzonej za 2011 r. dokonuje się przed zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2011 r.

  Jak bowiem wynika z przepisów ustawy o rachunkowości, przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji wymagają odpowiedniego udokumentowania i powiązania z zapisami ksiąg rachunkowych (art. 27 ust. 1 tej ustawy). Ponadto ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych podlegają wyjaśnieniu i rozliczeniu w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji (art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

  Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz uwzględniając art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości, który stanowi, iż księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane za rok obrotowy - nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, można stwierdzić, iż rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych za 2011 r. wskazane jest dokonać w terminie do 25 marca 2012 r.

  Przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych określa komisja inwentaryzacyjna w protokole inwentaryzacyjnym. Ustalenie i sposób ich rozliczenia powinien być ujęty w protokole weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, zatwierdzonym przez kierownika jednostki. Dokumenty te są podstawą rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.

  Stwierdzone różnice inwentaryzacyjne w zależności od przyczyn ich powstania można ująć w księgach rachunkowych, jako: ubytki naturalne mieszczące się w granicach norm i limitów, niedobory i nadwyżki podlegające kompensacie, niedobory zawinione, niedobory niezawinione, nadwyżki rzeczywiste i pozorne.

  W niniejszym artykule omówimy wybrane zagadnienia dotyczące rozliczenia niedoborów i nadwyżek oraz ubytków naturalnych. Pominęliśmy m.in. kwestie kompensaty różnic inwentaryzacyjnych oraz ich wyceny, które zostały przedstawione w dodatku nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z 1 października 2011 r., pt. "Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.", na str. 28-33.  2. Rozliczenie niedoboru zawinionego i niezawinionego

  Na jakich kontach rozlicza się powstałe różnice inwentaryzacyjne?

  Do ewidencji i rozliczenia ujawnionych niedoborów i nadwyżek ustalonych w czasie inwentaryzacji może służyć konto rozrachunkowe 24-1 "Rozliczenie niedoborów i nadwyżek". Na koncie tym ujmuje się niedobory i nadwyżki wymagające postępowania wyjaśniającego przed ich zakwalifikowaniem do zawinionych lub niezawinionych. Pozostają one na tym koncie do momentu wyjaśnienia przyczyn ich powstania i zatwierdzenia przez kierownika jednostki sposobu ich ostatecznego rozliczenia. Należy jednak pamiętać, iż na koniec roku obrotowego konto 24-1 nie powinno wykazywać salda, ponieważ różnice inwentaryzacyjne należy rozliczyć razem z zamknięciem ksiąg za dany rok.

  Ewidencja analityczna prowadzona do konta 24-1 powinna umożliwić wyodrębnienie niedoborów i nadwyżek. Jednostka może w ramach tego konta utworzyć dwa konta analityczne:

  1) 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów",

  2) 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek".

  Do powyższych kont analitycznych można wyodrębnić dalszą analitykę, która umożliwi wyodrębnienie niedoborów i nadwyżek dotyczących rzeczowych składników aktywów i środków pieniężnych, według osób za nie odpowiedzialnych.

  Prowadzimy sprzedaż detaliczną towarów. W wyniku inwentaryzacji towarów, których ewidencję prowadzimy metodą wartościową w cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen sprzedaży brutto, stwierdzono niedobór zawiniony. Jak rozliczyć ten niedobór?

  Stwierdzony niedobór towarów księguje się zapisem: 
   

        - Wn konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów", 
        - Ma konto 33 "Towary".

  Jeżeli równowartością niedoboru obciąża się osobę odpowiedzialną za powierzone jej mienie, to równowartość niedoboru w cenach zakupu (nabycia) lub koszcie wytworzenia księguje się na obciążenie osoby materialnie odpowiedzialnej, zapisem: 
   

        - Wn konto 23-4 "Rozrachunki z pracownikami", 
        - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów".

  W przypadku gdy obciążenie pracownika następuje na poziomie ceny sprzedaży brutto, kwotę dodatkowego roszczenia przewyższającego cenę nabycia lub koszt wytworzenia składnika odnosi się na konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

  Przykład

  Niedobór zawiniony towarów, których ewidencja prowadzona jest wartościowo

  I. Założenia:

  1. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w jednostce "X", prowadzącej sprzedaż detaliczną towarów, w której ewidencja towarów prowadzona jest metodą wartościową w cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen sprzedaży brutto, stwierdzono iż stan zapasu towarów wynikający:

  a) z ewidencji księgowej na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji wynosił: 221.400 zł (brutto), w tym odchylenia z tytułu VAT: 41.400 zł oraz odchylenia z tytułu marży: 30.000 zł,

  b) ze spisu z natury na dzień inwentaryzacji wynosił: 210.400 zł.

  2. Wskaźnik odchyleń przeciętnych - Wop (narastająco od początku roku) - przyjęty umownie:

  a) z tytułu marży detalicznej: 16,67%,

  b) z tytułu VAT: 18,70% (liczony od ceny sprzedaży brutto).

  3. Na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w związku z ujawnionym niedoborem oraz ustaleń komisji inwentaryzacyjnej kierownik jednostki uznał niedobór za zawiniony i obciążył jego wartością (w cenie zakupu towarów) osobę materialnie odpowiedzialną.

  II. Rozliczenie niedoboru:

  Wartość niedoboru ustalona podczas inwentaryzacji:

  a) wartość brutto: 221.400 zł - 210.400 zł = 11.000 zł,

  b) w tym odchylenia:

  ·         z tytułu VAT: 11.000 zł × 18,70% = 2.057 zł,


   

  ·         z tytułu marży: 11.000 zł × 16,67% = 1.833,70 zł,

  c) wartość w cenach zakupu: 11.000 zł - (2.057 zł + 1.833,70 zł) = 7.109,30 zł.

  III. Dekretacja: 
   

  Opis operacji

  Kwota

  Konto

  Wn

  Ma

  1. Doprowadzenie stanu ewidencyjnego towarów do stanu rzeczywistego:

   

   

   

     a) wyksięgowanie niedoboru według wartości w cenie 
        ewidencyjnej

  11.000,00 zł

   

  33

     b) wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych z tytułu VAT

  2.057,00 zł

  34-2/0

   

     c) wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych z tytułu marży

  1.833,70 zł

  34-2/1

   

     d) wartość niedoboru w cenach zakupu

  7.109,30 zł

  24-1/0

   

  2. Obciążenie wartością niedoboru zawinionego osoby materialnie odpowiedzialnej - według ceny zakupu towarów

  7.109,30 zł

  23-4

  24-1/0

  IV. Księgowania:

  Zwracamy uwagę, iż w przypadku stwierdzenia niedoboru zawinionego towarów może istnieć obowiązek korekty VAT naliczonego przy ich zakupie. Takie stanowisko prezentują organy podatkowe (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 13 kwietnia 2011 r., nr ITPP1/443-122/11/KM) i sądy administracyjne (np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 lipca 2011 r., sygn. akt I FSK 1123/10 - orzeczenie prawomocne).

  W czasie spisu z natury przeprowadzonego na 31 grudnia 2011 r. ujawniono niedobór komputera, którego wartość początkowa została już w całości zamortyzowana. Po wyjaśnieniach osoby materialnie odpowiedzialnej niedobór uznano za niezawiniony. Jak należało ująć ten niedobór w księgach rachunkowych 2011 r.?

  W sytuacji gdy podczas spisu z natury na 31 grudnia 2011 r. stwierdzono niedobór środka trwałego, wskazane jest dokonać następujących zapisów w księgach 2011 r.: 
   

  1) wyksięgować jego wartość początkową na konto 24-1/0:

        - Wn konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów", 
        - Ma konto 01 "Środki trwałe",

  2) wyksięgować na konto 24-1/0 jego dotychczasowe umorzenie:

        - Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych", 
        - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów".

  W przypadku gdy całkowicie umorzony środek trwały stanowi niedobór niezawiniony, na koncie 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów" nie wystąpią żadne inne księgowania.

  Jak postąpić w sytuacji podjęcia decyzji o obciążeniu pracownika wartością rynkową (godziwą) komputera, którego wartość była w 100% zamortyzowana?

  Jeśli niedobór środka trwałego uznano za zawiniony i podjęto decyzję o obciążeniu osoby materialnie odpowiedzialnej wartością rynkową (godziwą) środka trwałego, to wystąpią dodatkowe (oprócz wyksięgowania z ewidencji bilansowej komputera) księgowania. W tym przypadku powstanie bowiem roszczenie w stosunku do pracownika, które księguje się następującymi zapisami: 
   

        - Wn konto 23-4 "Rozrachunki z pracownikami", 
        - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

  Nierozliczone na dzień bilansowy roszczenie (saldo Wn konta 23-4) podlega ujęciu w aktywach bilansu w pozycji B.II.2 lit. c) "Inne należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek".

  Jak zaksięgować niedobór wyrobów zawiniony przez pracownika, jeże

  www.deklar.pl

  Oceń odpowiedź 0 1

  skomentuj | odpowiedz

 • 2014-01-13 11:29 autor odpowiedzi: Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice

  W księgach rachunkowych również należy uzgodnić stany magazynowe na dzień inwentaryzacji. Wartośc ewidencyjna magazynu musi być równa  spisowi z natury.
  Myślę, że dobrze jest to ujęte  w zeszytach metodycznych Gofin proszę zapoznać się

   B.RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH      Rozliczenie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych
  1. Termin rozliczenia ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych

  W jakim terminie należy dokonać rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych podczas inwentaryzacji przeprowadzonej na ostatni dzień 2011 r.?

  Jak stanowi art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, termin i częstotliwość inwentaryzacji, określone w art. 26 ust. 1 tej ustawy, uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację składników aktywów - z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości - rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku.

  Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, miały zatem czas do 15 stycznia 2012 r. na zakończenie inwentaryzacji. 
   

  Po dokonaniu wszystkich czynności inwentaryzacyjnych konieczne jest rozliczenie ustalonych różnic inwentaryzacyjnych. Należy pamiętać, iż ostatecznego rozliczenia wyników inwentaryzacji przeprowadzonej za 2011 r. dokonuje się przed zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2011 r.

  Jak bowiem wynika z przepisów ustawy o rachunkowości, przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji wymagają odpowiedniego udokumentowania i powiązania z zapisami ksiąg rachunkowych (art. 27 ust. 1 tej ustawy). Ponadto ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych podlegają wyjaśnieniu i rozliczeniu w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji (art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

  Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz uwzględniając art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości, który stanowi, iż księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane za rok obrotowy - nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, można stwierdzić, iż rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych za 2011 r. wskazane jest dokonać w terminie do 25 marca 2012 r.

  Przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych określa komisja inwentaryzacyjna w protokole inwentaryzacyjnym. Ustalenie i sposób ich rozliczenia powinien być ujęty w protokole weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, zatwierdzonym przez kierownika jednostki. Dokumenty te są podstawą rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.

  Stwierdzone różnice inwentaryzacyjne w zależności od przyczyn ich powstania można ująć w księgach rachunkowych, jako: ubytki naturalne mieszczące się w granicach norm i limitów, niedobory i nadwyżki podlegające kompensacie, niedobory zawinione, niedobory niezawinione, nadwyżki rzeczywiste i pozorne.

  W niniejszym artykule omówimy wybrane zagadnienia dotyczące rozliczenia niedoborów i nadwyżek oraz ubytków naturalnych. Pominęliśmy m.in. kwestie kompensaty różnic inwentaryzacyjnych oraz ich wyceny, które zostały przedstawione w dodatku nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z 1 października 2011 r., pt. "Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.", na str. 28-33.


  2. Rozliczenie niedoboru zawinionego i niezawinionego

  Na jakich kontach rozlicza się powstałe różnice inwentaryzacyjne?

  Do ewidencji i rozliczenia ujawnionych niedoborów i nadwyżek ustalonych w czasie inwentaryzacji może służyć konto rozrachunkowe 24-1 "Rozliczenie niedoborów i nadwyżek". Na koncie tym ujmuje się niedobory i nadwyżki wymagające postępowania wyjaśniającego przed ich zakwalifikowaniem do zawinionych lub niezawinionych. Pozostają one na tym koncie do momentu wyjaśnienia przyczyn ich powstania i zatwierdzenia przez kierownika jednostki sposobu ich ostatecznego rozliczenia. Należy jednak pamiętać, iż na koniec roku obrotowego konto 24-1 nie powinno wykazywać salda, ponieważ różnice inwentaryzacyjne należy rozliczyć razem z zamknięciem ksiąg za dany rok.

  Ewidencja analityczna prowadzona do konta 24-1 powinna umożliwić wyodrębnienie niedoborów i nadwyżek. Jednostka może w ramach tego konta utworzyć dwa konta analityczne:

  1) 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów",

  2) 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek".

  Do powyższych kont analitycznych można wyodrębnić dalszą analitykę, która umożliwi wyodrębnienie niedoborów i nadwyżek dotyczących rzeczowych składników aktywów i środków pieniężnych, według osób za nie odpowiedzialnych.

  Prowadzimy sprzedaż detaliczną towarów. W wyniku inwentaryzacji towarów, których ewidencję prowadzimy metodą wartościową w cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen sprzedaży brutto, stwierdzono niedobór zawiniony. Jak rozliczyć ten niedobór?

  Stwierdzony niedobór towarów księguje się zapisem: 
   

        - Wn konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów", 
        - Ma konto 33 "Towary".

  Jeżeli równowartością niedoboru obciąża się osobę odpowiedzialną za powierzone jej mienie, to równowartość niedoboru w cenach zakupu (nabycia) lub koszcie wytworzenia księguje się na obciążenie osoby materialnie odpowiedzialnej, zapisem: 
   

        - Wn konto 23-4 "Rozrachunki z pracownikami", 
        - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów".

  W przypadku gdy obciążenie pracownika następuje na poziomie ceny sprzedaży brutto, kwotę dodatkowego roszczenia przewyższającego cenę nabycia lub koszt wytworzenia składnika odnosi się na konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

  Przykład

  Niedobór zawiniony towarów, których ewidencja prowadzona jest wartościowo

  I. Założenia:

  1. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w jednostce "X", prowadzącej sprzedaż detaliczną towarów, w której ewidencja towarów prowadzona jest metodą wartościową w cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen sprzedaży brutto, stwierdzono iż stan zapasu towarów wynikający:

  a) z ewidencji księgowej na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji wynosił: 221.400 zł (brutto), w tym odchylenia z tytułu VAT: 41.400 zł oraz odchylenia z tytułu marży: 30.000 zł,

  b) ze spisu z natury na dzień inwentaryzacji wynosił: 210.400 zł.

  2. Wskaźnik odchyleń przeciętnych - Wop (narastająco od początku roku) - przyjęty umownie:

  a) z tytułu marży detalicznej: 16,67%,

  b) z tytułu VAT: 18,70% (liczony od ceny sprzedaży brutto).

  3. Na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w związku z ujawnionym niedoborem oraz ustaleń komisji inwentaryzacyjnej kierownik jednostki uznał niedobór za zawiniony i obciążył jego wartością (w cenie zakupu towarów) osobę materialnie odpowiedzialną.

  II. Rozliczenie niedoboru:

  Wartość niedoboru ustalona podczas inwentaryzacji:

  a) wartość brutto: 221.400 zł - 210.400 zł = 11.000 zł,

  b) w tym odchylenia:

   • z tytułu VAT: 11.000 zł × 18,70% = 2.057 zł,


  • z tytułu marży: 11.000 zł × 16,67% = 1.833,70 zł,

  c) wartość w cenach zakupu: 11.000 zł - (2.057 zł + 1.833,70 zł) = 7.109,30 zł.

  III. Dekretacja: 
   

  Opis operacjiKwotaKontoWnMa1. Doprowadzenie stanu ewidencyjnego towarów do stanu rzeczywistego:      a) wyksięgowanie niedoboru według wartości w cenie 
        ewidencyjnej11.000,00 zł 33   b) wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych z tytułu VAT2.057,00 zł34-2/0    c) wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych z tytułu marży1.833,70 zł34-2/1    d) wartość niedoboru w cenach zakupu7.109,30 zł24-1/0 2. Obciążenie wartością niedoboru zawinionego osoby materialnie odpowiedzialnej - według ceny zakupu towarów7.109,30 zł23-424-1/0

  IV. Księgowania:

  Zwracamy uwagę, iż w przypadku stwierdzenia niedoboru zawinionego towarów może istnieć obowiązek korekty VAT naliczonego przy ich zakupie. Takie stanowisko prezentują organy podatkowe (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 13 kwietnia 2011 r., nr ITPP1/443-122/11/KM) i sądy administracyjne (np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 lipca 2011 r., sygn. akt I FSK 1123/10 - orzeczenie prawomocne).

  W czasie spisu z natury przeprowadzonego na 31 grudnia 2011 r. ujawniono niedobór komputera, którego wartość początkowa została już w całości zamortyzowana. Po wyjaśnieniach osoby materialnie odpowiedzialnej niedobór uznano za niezawiniony. Jak należało ująć ten niedobór w księgach rachunkowych 2011 r.?

  W sytuacji gdy podczas spisu z natury na 31 grudnia 2011 r. stwierdzono niedobór środka trwałego, wskazane jest dokonać następujących zapisów w księgach 2011 r.: 
   

  1) wyksięgować jego wartość początkową na konto 24-1/0:      - Wn konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów", 
        - Ma konto 01 "Środki trwałe",2) wyksięgować na konto 24-1/0 jego dotychczasowe umorzenie:      - Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych", 
        - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów".

  W przypadku gdy całkowicie umorzony środek trwały stanowi niedobór niezawiniony, na koncie 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów" nie wystąpią żadne inne księgowania.

  Jak postąpić w sytuacji podjęcia decyzji o obciążeniu pracownika wartością rynkową (godziwą) komputera, którego wartość była w 100% zamortyzowana?

  Jeśli niedobór środka trwałego uznano za zawiniony i podjęto decyzję o obciążeniu osoby materialnie odpowiedzialnej wartością rynkową (godziwą) środka trwałego, to wystąpią dodatkowe (oprócz wyksięgowania z ewidencji bilansowej komputera) księgowania. W tym przypadku powstanie bowiem roszczenie w stosunku do pracownika, które księguje się następującymi zapisami: 
   

        - Wn konto 23-4 "Rozrachunki z pracownikami", 
        - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

  Nierozliczone na dzień bilansowy roszczenie (saldo Wn konta 23-4) podlega ujęciu w aktywach bilansu w pozycji B.II.2 lit. c) "Inne należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek".

  Jak zaksięgować niedobór wyrobów zawiniony przez pracownika, jeżeli kierowni

  www.deklar.pl

  Oceń odpowiedź 2 1

  skomentuj | odpowiedz

 • 2014-01-13 11:34 autor odpowiedzi: pimpin11

  Dziękuje bardzo za pomoc, Pozdrawiam

  Oceń odpowiedź 2 0

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • arnika

  Dodano 2013-01-03 20:37 przez arnika

  Przychód z najmu majątku firmy w KPiR

  Mam pytanie odnośnie artykułu dostępnego pod adresem: http://www.podatki.egospodarka.pl/84899,Przychod-z-najmu-majatku-firmy-w-KPiR,1,65,1.html
  Mam podobną sytuację: towary handlowe są wynajmowane lub sprzedawane - artykuł wyjaśnia sposób ujęcia przychodów z takiego wynajmu, ale prosiłabym jeszcze o...

 • ter24

  Dodano 2013-08-02 16:00 przez ter24

  Zakup na allegro jako dowód księgowy w spółce z o.o.

  Wiem, że nie można zaksięgować zakupu na allegro (od osób fizycznych) plus potwierdzenia przelewu w KPiR. Jak ma się ta sytuacja w spółce z o.o.? Znalazłem w sieci coś takiego:
  Pełna księgowość
  Okazuje się, że podmioty prowadzące pełne księgi handlowe mają paradoksalnie łatwiej. Piotr Zając wyjaśnia...

 • konto usunięte

  Dodano 2013-10-08 11:55 przez konto usunięte

  Przekazanie urządzenia na działalność gospodarczą

  Witam,
  sprzęt zakupiony na rachunek do celów prywatnych i przekazanie go po roku na cele DG. Czy gdy się nie jest VAT-owcem wpisujemy kwotę brutto z rachunku, jako koszt z dniem przekaznia na cele DG do PKPiR. A jak się przekazuje, gdy jest się VAT-owcem, to w miesiącu przekazania, możemy sobie odli...

 • konto usunięte

  Dodano 2014-01-29 10:06 przez konto usunięte

  Wprowadzenie materiałów własnych przy rozpoczęciu działalności

  Witam,
  chciałbym się dowiedzieć, jak mam wykazać w remanencie początkowym materiały nieudokumentowane, które posiadałem przed rozpoczęciem działalności.
  Otwieram zakład stolarski, w którym chciałbym wykorzystać prywatne materiały, jakie mi zostały z mojego domowego warsztatu - parę pudełek wkrętów i...

 • nutka73

  Dodano 2013-11-20 14:51 przez nutka73

  Program Mała Księgowość

  Zakupiłam program Mała Księgowość. Posiadam działalność gospodarczą. Czy ten zakup mogę ująć w kosztach w pozycji 13?

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Księgowość / Finanse

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania