eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyPodatkiPozostałe: Podatki › Jak rozliczyć umowę o dzieło dwóch osób fizycznych?


2012-02-22 15:44 autor: konto usunięte

27 223 odsłon

Jak rozliczyć umowę o dzieło dwóch osób fizycznych?

Proszę o interpretację na przykładzie artykułu o rozliczeniu umowy o dzieło dwóch osób fizycznych http://www.podatki.egospodarka.pl/53541,Osoby-prywatne-umowa-o-dzielo-a-podatek-dochodowy,1,65,1.html

Jeżeli zlecam wykonanie strony internetowej osobie fizycznej z przeniesieniem praw autorskich za kwotę 550 zł brutto, kwota netto wynosi 500 zł. Skoro na mnie jako na zleceniodawcy nie występuje obowiązek płatnika, to jaką kwotę przekazuję wykonawcy (netto czy brutto)? Jak wygląda rozliczenie PIT wykonawcy?

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

 • 2012-02-22 16:48 autor odpowiedzi: Marcin Siedlecki

  Mówisz i masz:

  Sygnatura: PB5/KD-033-72-1101/05 
  Publikator Biuletyn Skarbowy, 2005, nr 5, s. 18-19
  Źródło: 

  W związku z napływającymi sygnałami dotyczącymi sposobu zastosowania prawa podatkowego Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

  Kwestie dotyczące zawierania między stronami umów zlecenia oraz umów o dzieło regulują przepisy kodeksu cywilnego. Przy czym zarówno w przypadku umowy zlecenia, jak i umowy o dzieło ustawodawca dopuścił możliwość zawierania tych umów przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, brak jest bowiem wyłączeń odnośnie do stron tych umów.

  Przechodząc natomiast na grunt przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, należy zauważyć, iż stosownie do postanowień art. 13 pkt 8 ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

  a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

  b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

  – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

  A zatem do przychodów z osobiście wykonywanej działalności z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zalicza się wyłącznie przychody otrzymywane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

  Natomiast przychody uzyskane z tytułu realizacji umowy zlecenia lub umowy o dzieło, od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy.

  W konsekwencji na zleceniodawcy nie ciąży obowiązek płatnika, w rozumieniu przepisów ustawy. Obowiązek wpłacenia zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego nie obciąża także zleceniobiorcy. Dopiero w zeznaniu podatkowym zleceniobiorca jest zobligowany wykazać dochód z tego tytułu wraz z innymi dochodami i od łącznej sumy obliczyć należny za dany rok podatek dochodowy.

  Jednocześnie należy podkreślić, że w sytuacji gdy działalność jest wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (cykliczny lub stały), prowadzona jest we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, to mamy do czynienia z pozarolniczą działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy, a to z kolei oznacza konieczność zarejestrowania tej działalności.

  Oceń odpowiedź 4 6

  skomentuj | odpowiedz

 • 2012-02-22 17:31 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  Tak jak wskazano w artykule - wykonawca powinien rozliczyć się na PIT-36 wykazując uzyskany przychód w części przewidzianej dla innych przychodów. Zleceniodawca wypłaca całą kwotę (jak to ją Pan nazywa - brutto), na jaką opiewa umowa.

  Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2012-02-22 20:18 autor odpowiedzi: konto usunięte

  Super, dziękuję za informację. Czy muszę odprowadzić jakiekolwiek składki do ZUS? Słyszałem, że muszę chorobowe...

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2012-02-23 18:42 autor odpowiedzi: konto usunięte

  już wiem, że w moim przypadku nie ma obowiązku oskładkowania. Mam jednak pytanie jak wygląda rozliczenie po stronie Wykonawcy strony? Jaka kwota podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? 550 czy 500?

  Oceń odpowiedź 0 0

  skomentuj | odpowiedz

 • 2012-02-26 13:54 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  Prawidłowym wydaje się tutaj być zastosowanie art. 22 ust. 9 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

  Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:

  z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uzyskanych na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło - w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika lub opłacone przez podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

  Można by się ponadto pokusić o koszty 50%, ale tutaj to jednak dobrze znać prawo autorskie

  1) z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50 % uzyskanego przychodu;
      2)    z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50 % uzyskanego przychodu;
      3)    z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50 % uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód;

  Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

  Oceń odpowiedź 2 1

  skomentuj | odpowiedz

 • 2012-02-27 10:06 autor odpowiedzi: konto usunięte

  Będę wdzięczny za interpretację przepisów na moim przykładzie i podaniu rozliczenia na przykładzie liczb:

  Umowa o dzieło między dwiema osobami fizycznymi, z przeniesieniem praw autorskich 50%, kwota brutto 550 zł.

  Skoro przekazuję wykonawcy kwotę 550 zł brutto, co robi wykonawca z kosztami uzyskania przychodu w wysokości 50 zł (550 zł brutto - 50 zł = 500 zł netto). Proszę o rozpisanie tego przykładu.

  Oceń odpowiedź 0 1

  skomentuj | odpowiedz

 • 2012-02-28 17:36 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  Skąd te 50 zł kosztów?

  Przy założeniu kosztów 50%:

  przychód: 550 zł

  koszty uzyskania przychodu: 550 x 50% = 275 zł

  dochód: 275 zł

  Przy założeniu koszty 20%

  przychód: 550 zł

  koszty: 550 x 20% = 110 zł

  dochód: 440 zł.

  Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

  Oceń odpowiedź 0 1

  skomentuj | odpowiedz

 • 2012-03-24 01:18 autor odpowiedzi: avathar

  Witam,

  mam kilka wątpliwości. Po pierwsze czemu został zasugerowany pit-36, a nie pit-37. Po drugie, chciałem się upewnić że w przypadku gdy koszty będę 50%(przeniesienie praw) to przychód wpisuje w picie-37 w polu 10.inne źródła, a nie w polu 8.Prawa autorskie.

  A decyduje o tym  zapis:

  "Natomiast przychody uzyskane z tytułu realizacji umowy zlecenia lub umowy o dzieło, od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy"

  Pozdrawiam

  Oceń odpowiedź 0 3

  skomentuj | odpowiedz

 • 2012-03-26 19:15 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  Dlaczego PIT-36? - ano dlatego, że jest on właściwy dla podatników osiągających przychody z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

  matimati skomentował/a odpowiedź 2016-04-17 20:49

  Dzień dobry, Bo głowię się właśnie nad tym jaki Pit-wybrać i jak to wszystko "wpisać". Otóż normalnie składałem zawsze Pit-37. Pracuję na umowę zlecenie. Ale w tym roku podpisałem umowę o dzieło z inną osobą fizyczną. Jaki pit teraz wybrać? Jak zapłacić podatek? (po podpisaniu umowy sprawdzałem, że rozliczenie jest na koniec roku). czy mam wpisać wszystko w pit 37? a co wpisać w kwocie zaliczki?

  matimati skomentował/a odpowiedź 2016-04-17 20:49

  Dzień dobry, Bo głowię się właśnie nad tym jaki Pit-wybrać i jak to wszystko "wpisać". Otóż normalnie składałem zawsze Pit-37. Pracuję na umowę zlecenie. Ale w tym roku podpisałem umowę o dzieło z inną osobą fizyczną. Jaki pit teraz wybrać? Jak zapłacić podatek? (po podpisaniu umowy sprawdzałem, że rozliczenie jest na koniec roku). czy mam wpisać wszystko w pit 37? a co wpisać w kwocie zaliczki?

  RadekKw skomentował/a odpowiedź 2018-02-27 14:55

  Dzień dobry, to w końcu PIT-36 czy PIT-37? Jeśli pracuję na umowę o pracę i zawsze rozliczałem się wspólnie z małżonką na PIT-37 to teraz jeśli podpisałem w trakcie roku kilka (5) umów o dzieło powinienem wybrać PIT-36?

  Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

  Oceń odpowiedź 0 6

  skomentuj | odpowiedz

 • 2018-02-27 20:44 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  To zależy z kim te umowy o dzieło zostały zawarte. Jeżeli z przedsiębiorcami to rozliczamy je na PIT-37, ale jeżeli chociażby jedna została zawarta z inną osobą niemającą firmy - należy wybrać PIT-36.

  jwi skomentował/a odpowiedź 2019-07-01 09:52

  I wówczas (praca stała dla przedsiębiorcy + umowa o dzieło z osobą fizyczną nieprowadzącą dział. gospod.) możemy wypisać jedynie PIT-36, gdzie rozliczamy cały podatek? Czy osobno wypisujemy PIT-37 dla stałej umowy i osobno PIT-36 dla umów o dzieło? Pytanie nr. 2: Jak wówczas wypełnić rachunek do umowy o dzieło? Wzory rachunków dostępne w internecie mówią, że w ostatniej pozycji nr 5 "Kwota do wypłaty" powinnam wpisać kwotę netto (poz. 1 minus poz. 4). Taki wzór jednak zakłada rozliczanie umowy z przedsiębiorcą, który zapłaci podatek za nas - a w przypadku umowy między 2 os. fiz. niepr. dział. gosp. przecież ja sama taki podatek muszę odprowadzić. Powinnam zatem otrzymać całą kwotę brutto i taką wpisać w pole "Kwota do wypłaty", ale to się nie będzie zgadzało ze wskazówkami we wzorze rachunku. Czy w ogóle muszę wystawiać rachunek do takiej umowy?

  Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

  Oceń odpowiedź 0 1

  skomentuj | odpowiedz

 • 2019-07-01 10:06 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy

  Wypełniamy tylko PIT-36. Rachunek nie jest potrzebny, jeżeli wszystkie informacje wynikają z umowy (czyli też jej wartość).

  jwi skomentował/a odpowiedź 2019-07-01 10:09

  Bardzo dziękuję!

  Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.

  Oceń odpowiedź 0 1

  skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

 • anialowicz1

  Dodano 2011-01-06 18:38 przez anialowicz1

  umowa o dzieło między osobami fizycznymi

  Witam, czy ktoś z Państwa orientuje się, czy mogę jako osoba prywatna zawrzeć z inną osobą prywatną (studentem) umowę o dzieło na malowanie domu, montaż paneli, gipsowanie ścian na kwotę 3000zł. Czy mogę takiej umowy nigdzie nie zgłaszać, ani do ZUS ani do US. Czy to prawda, że obowiazek wykazania t...

 • iwiane

  Dodano 2013-09-14 16:15 przez iwiane

  Jak prawidłowo rozliczyć umowę o dzieło między osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej?

  Jak w tytule - bardzo proszę o poradę. Doczytałam, że takie umowy rozlicza z US wykonawca, po całym roku, na podstawie PIT-36. Czy to się zgadza?
  Proszę jednak o podpowiedź, czy taka umowa o dzieło jest podstawą do rozliczenia podatku, czy konieczne jest wystawienie rachunku? Co taki rachunek (lub u...

 • iwonasz

  Dodano 2008-05-27 09:03 przez iwonasz

  umowa o dzieło z emerytem

  prowadzę działalność gosp. handel odzieżą używaną , czy mogę zatrudnić mamę emerytkę na umowę o dzieło? i jaki podatek powinnam zapłacić do urzędu skarbowego od takiej umowy 19% czy 20 %?:confused:

 • mropel20

  Dodano 2012-10-23 19:08 przez mropel20

  Umowa o dzieło a faktura lub rachunek ...

  Witam, chciałbym wykonać sesję zdjęciową oraz projekty lub materiały reklamowe na umowę o dzieło. Nie prowadzę działalności gospodarczej. Czy jako osoba fizyczna mogę wystawić fakturę VAT? Czy wystawiam rachunek uproszczony za dzieło??? I co dalej, jak rozliczać podatek??? Czy jest zgodne z prawem w...

 • Dyniu

  Dodano 2013-12-29 19:16 przez Dyniu

  Kto ma zapłacić podatek od umowy o dzieło?

  Mam umowę o dzieło, które wykonałem (konserwacja maszyn rolniczych). Kwotę 2400 mi zapłacił pracodawca, z którym podpisałem umowę o dzieło, a który prowadzi działalność gospodarczą związaną z tymi maszynami rolniczymi. Dodam, że ta usługa była wykonana w sierpniu tego roku.
  Proszę mi wyjaśnić, który...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Szukaj pytań i odpowiedziZadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Pozostałe: Podatki

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania